Privacyverklaring

PROTOCOL
ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)
door de stichting Rotarydoctors in the Netherlands (RDN)

 1. De adequate toepassing van de AVG is een voorwerp van aanhoudende zorg en
  aandacht van het bestuur van de stichting RDN.
 2. RDN maakt uitsluitend gebruik van gewone persoonsgegevens
  (naam, adres, woonplaats, geboortedatum en –plaats, telefoonnummer, IBAN en
  naam en telefoonnummer, voor vrijwillige Medici wordt de BIG registratie ingezien).
 3. De persoonsgegevens die zijn verkregen dienen uitsluitend voor intern gebruik van
  de stichting (toesturen van uitnodigingen, convocaties, verslagen, samenvattingen
  van lezingen, informatie bij uitzending e.d.).
 4. De verwerking van persoonsgegevens ten dienste van de onder punt 3. genoemde
  handelingen geschiedt uitsluitend binnen het stichtingsbestuur.
 5. Het bestuur verstrekt geen persoonsgegevens aan derden zonder de voorafgaande
  uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene(n).
 6. Het is betrokkenen niet toegestaan persoonsgegevens van andere betrokkenen
  eigenmachtig aan derden te verstrekken.
 7. Het bestuur draagt er zorg voor dat betrokkenen op adequate wijze gebruik kunnen
  maken van de rechten die de AVG hen toekent (inzage, correctie en verwijdering van
  de persoonsgegevens).
 8. Het bestuur wijst de secretaris en de penningmeester aan als functionarissen die
  toegang hebben tot de persoonsgegevens en deze kunnen gebruiken ten dienste van
  stichtingsactiviteiten.
 9. Het bestuur legt (jaarlijks) tijdens de algemene ledenvergadering verantwoording af
  over het inzake de AVG gevoerde beleid.
 10. De persoonsgegevens die zijn geplaatst op de website bevinden zich in het besloten
  deel van deze site en zijn slechts toegankelijk voor betrokkenen met gebruikmaking
  van een wachtwoord.
 11. Het bestuur zorgt voor adequate beveiliging van dossiers, computerapparatuur en
  opslagmedia waarmee persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen.
 12. Het bestuur wijst de secretaris en de penningmeester van het bestuur aan als
  aandacht functionarissen voor de AVG.
 13. De stichting maakt gebruik van externe dienstverleners waarbij de persoonsgegevens
  betrokken zijn, indien persoonsgegevens structureel worden uitgewisseld wordt er
  een verwerkersovereenkomst afgesloten of een AVG-statement opgevraagd.
 14. Iedere betrokkene heeft expliciet en ondubbelzinnig toestemming gegeven tot het
  gebruik van zijn/haar persoonsgegevens zoals in dit protocol beschreven. Zulks is
  vastgelegd middels het aanmeldingsformulier als vrijwilliger van de stichting.
 15. In bijzondere aangelegenheden waarin dit protocol niet voorziet, neemt het bestuur
  een nader besluit met inachtneming van het in de AVG bepaalde.

Vastgesteld tijdens de bestuursvergadering van 18 november 2021
Het bestuur van Rotary Doctors in the Netherland