Beleidsplan Rotary Doctors Nederland

Doel, middelen, organisatie, beleidsplan, projecten

Doelstellingen

De doelstellingen van RDN sluiten aan bij de door de VN geformuleerde millenniumdoelen, met name de volgende drie:

 1. Stop verspreiding van ziektes als aids en malaria.
 2. Maximale beperking van de kindersterfte.
 3. Voorkom sterven van vrouwen door zwangerschap.

Waar we voor staan!

We hebben 3 speerpunten gedefinieerd:

 1. Focus: Niet overdraagbare aandoeningen (Non Communicable Diseases) als hoge bloeddruk, diabetes en gebitsproblemen en het op verzoek leveren van specialistische hulp/kennis/ondersteuning in Sub-Sahara Afrika.
 2. Samenwerking: doen we alles alleen of zoeken we partners en wie zijn dat dan?
 3. De band met Rotary: Wij horen bij Rotary en Rotary hoort bij ons.

Non Communicable Diseases (NCD) ofwel de Niet Overdraagbare Aandoeningen zijn aandoeningen zoals hoge bloeddruk en diabetes en veroorzaken vier! keer meer doden dan malaria, HIV en TBC bij elkaar. In 2030 zal ca. 50% van alle sterfgevallen in Afrika veroorzaakt worden door NCD’s. Naar verwachting zal in 2030 het aantal mensen met NCD’s (diabetes/hypertensie) verdubbeld zijn. 90% van de patiënten met een hoge bloeddruk of diabetes is zich daar niet bewust van, met als gevolg dat een behandeling pas in een zeer of te laat stadium wordt gestart. Deze aandoeningen worden daarom ook wel silent killers genoemd.

Missie

De missie van RDN kan als volgt worden samengevat:

 1. Medische zorg brengen in ontwikkelingsgebieden, waar de toegankelijkheid tot medische voorzieningen beperkt is of zelfs geheel ontbreekt.
 2. Deze medische zorg op een zodanige wijze organiseren, dat de lokale bevolking deze op termijn zelfstandig kan voortzetten.
 3. Op basis hiervan ook aandacht geven aan andere terreinen, zoals o.a. de opleiding van een medische staf.

Doel

RDN wil (duurzame) gezondheidszorg in ontwikkelingsgebieden helpen ontwikkelen, waar gezondheidszorg voor de lokale bevolking niet of moeizaam beschikbaar is.

RDN wil daarin bijdragen door (para)medici voor bepaalde tijd onbezoldigd uit te zenden naar gebieden, waar deze hulp – met nadruk op overdracht van kennis en vergroten van handvaardigheden – kansrijk leidt tot kwalitatief betere zorg, die voor grote groepen bereikbaar is.

RDN streeft er uitdrukkelijk naar door haar specifieke aanpak van opleiding en begeleiding dat de zorg op termijn zelfstandig door lokale zorgprofessionals kan worden voortgezet.

Organisatie, bestuur en financiën

 RDN bestaat uit een poule van medische professionals (huisartsen, medisch specialisten, tandartsen en meer recent ook paramedici), die bereid zijn onbezoldigd medisch werk te verrichten in ontwikkelingslanden. RDN zoekt deze vrijwilligers zowel in eigen (Rotary) kring als daarbuiten.

Het bestuur van RDN bestaat uit 6 personen. Het bestuur vergadert eenmaal per maand en zo veel vaker als nodig. De projecten worden aangestuurd door projectcoördinatoren, die deel uitmaken van het bestuur. De projectcoördinatoren dragen vanuit hun medische professie verantwoordelijkheid voor de inhoud en voortgang van de projecten. De uitgezonden (tand)artsen en paramedici rapporteren aan hun projectcoördinator, maar zijn voor hun medisch werk op locatie ieder individueel zelfstandig professioneel verantwoordelijk.

Actuele BIG (her)registratie is dan ook vrijwel altijd noodzakelijk voor uitzending.

RDN ontvangt structurele en incidentele bijdragen uit drie bronnen:

 1. Nederlandse Rotary Clubs (RC’s). Een (beperkt) aantal RC’s doneert structureel jaarlijks een bedrag á €5-10/lid.
 2. Een aantal landelijke organisaties, die RDN al gedurende een reeks van jaren op projectbasis steunen.
 3. Incidentele donaties van organisaties en/of particulieren.

Beleidsplan in 8 punten:

 1.  RDN zendt artsen, tandartsen en medisch specialisten uit naar Sub-Sahara Afrika thans Kenia en Ethiopië, ter verbetering en van verhoging van het niveau medische zorg aldaar.
 2. RDN legt daarbij sterk de nadruk op onderwijs en (na)scholing. De traditionele aanpak waar zorg wordt verleend door westerse artsen schept blijvende afhankelijkheid van medische hulp. Deze moet plaats maken voor overdracht van kennis en vaardigheden: ‘van dokteren naar leren dokteren’ door training on the job.
 3. RDN wil haar werk concentreren in kansrijke landen/regio’s en richten op organisaties met een krachtige ambitie tot verbetering met helder en realistisch geformuleerde doelen. Door middel van gestandaardiseerde inventarisatie kan de reële behoefte worden gemeten, cq scherper in kaart worden gebracht
 4. RDN realiseert zich dat zorg in de praktijk zich primair op individuen richt, maar wil tegelijk meer en krachtiger inzetten op verhoging van de gezondheid van de gehele populatie door preventie-, leefstijl- en voedingsadviezen.
 5. RDN streeft proactief naar duurzame samenwerking met andere partners, binnen en buiten Rotary, ook internationaal, gericht op synergie in haar projecten en aanwijsbare ‘toegevoegde waarde’ in de keten. Zo kan de beschikbaarheid van schoon water en onderwijs de impact van zorg sterk vergroten.
 6. RDN biedt diensten aan met specifiek en, op basis van gearticuleerde vraag en waargenomen behoefte, divers samengestelde teams (artsen, verpleegkundigen, paramedici).
 7. RDN wil programmatisch werken krachtig bevorderen met ‘SMART’   (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdgebonden) geformuleerde doelen.
 8. Ter voorkoming van afhankelijkheid, cq ongewenste zorgsubstitutie door ontwikkelingshulp van onbepaalde duur wordt welbewust een ‘exitstrategie’ gehanteerd:  exit vindt plaats op basis van bereiken van tevoren afgesproken doelen, met een maximumduur van vijf jaar. Daarna kunnen programma’s op nieuwe locaties worden voortgezet of liefst gekopieerd.

Toekomst

De toekomst van RDN vereist permanente inzet en aandacht van het bestuur en allen binnen en buiten Rotary, die RDN willen steunen.

Daarvoor zijn nodig:

 1. Kansrijke projecten in veilige landen, die aan de criteria van RDN voldoen
 2. Voldoende beschikbaarheid van artsen/tandartsen/medische specialisten/paramedici, die bereid zijn zich belangeloos voor RDN in te zetten
 3. Duurzame financiering.

Projecten hebben doorgaans een looptijd van 3-5 jaar. Om volledig betrokkenheid en engagement te realiseren is duurzame financiering een absoluut vereiste. Het bestuur vertrouwt erop dat de Nederlandse Rotary Community basis financiering blijft doneren.
Deze vormt samen met (externe) sponsoren en donateurs de financiële basis, om de projecten structureel te kunnen voortzetten.

[i] Vastgesteld, Amersfoort; jan 2021