Update Huisartsen

Gijs van Dalfsen

Afgelopen maanden zijn we met een kleine werkgroep bezig geweest om de diabeteszorg te protocolleren, zodat die gemakkelijk toe te passen is en overdraagbaar op verschillende locaties, rekening houdend met de WHO richtlijnen en medicatie die plaatselijk voorhanden is en betaalbaar.

We hebben contacten in Bomani met Marianne Darwinkel , die een opleidingsinstituut opgezet heeft, waar mensen opgeleid worden tot verpleegkundige of arts/clinical officer. Zij heeft ook de evaluatie gedaan van het project , dat door Rotary Doctors eerder in de omgeving van Kilifi was opgezet en afgerond. Er is inzet mogelijk van Rotary Doctors zoals bij het opzetten van een goede opsporing/casefinding van diabetes en bij preventieprogramma’s. Niet het zelf dokteren, maar meer coaching en ook inzetten moderne hulpmiddelen. Mogelijk kan er ook een samenwerking ontstaan met de German Doctors , die momenteel werken in datzelfde gebied en waar een Nederlandse arts, Rutger Anten, aan het roer staat.

Via Rob de Vos, net dit jaar klaargestoomd als kaderarts diabeteszorg, zijn er goede contacten in Oeganda en inmiddels kijken we naar de mogelijkheid daar te helpen bij het opzetten van een NCD poli/kliniek. Ook kijken we daar mee met een automatiseringsproject, waar we misschien bij aan kunnen haken.

Er zijn contacten met “Zo Dichtbij”, een organisatie in Nederland die zich bezig houdt met digitalisering van gegevens, zodat iedereen zijn medisch dossier bij zich heeft en ook andere gegevens met betrekking tot gezondheid en welzijn. Ze hebben veel ervaring met vragenlijsten om inzicht te krijgen in ieders persoonlijk welbevinden en hulpvraagverheldering. Er zijn mogelijkheden om dit systeem in te zetten in andere landen met goede vertalingen.

We zijn ook aan het kijken naar goede fondsenwerving en hebben via de Rotarykanalen hulp gekregen van Denise GO-Feij. Er staat in het laatste Rotary Magazine een leuk artikel over haar en hoe je aan fondsenwerving kunt doen.

Het was bemoedigend te merken dat er juist door de jongeren op de “Nijkerkdag” belangstelling getoond werd om mee te denken en doen. Wij zouden best nog hulp en suggesties kunnen gebruiken. Te denken valt aan ICT, maar ook van mensen die zelf ervaring hebben met het daadwerkelijk opzetten van projecten en preventieprogramma’s. (mail secretaris Victor Sterk: secretaris@rotarydoctors.nl)

Het is een proces dat een lange adem behoeft, maar we proberen er toch de vaart in te houden.